Dialog Box

Hebrew – עִברִית

About Palliative Care in Hebrew

Audio information in Hebrew about palliative care. ?מהו טיפול פליאטיבי


?מהו טיפול פליאטיבי

טיפול פליאטיבי מסייע לאנשים עם מחלה מגבילת
תוחלת חיים שתהיה להם את איכות החיים הטובה ביותר
האפשרית. זה זמין לכולם – בכל גיל, גזע, תרבות, רקע או
.דת, ורוב השירותים בחינם

:בהתאם לצרכים שלך, טיפול פליאטיבי עשוי לכלול

תרופות וטיפולים אחרים כדי להקל על הכאב ועל *
התסמינים שלך.
תמיכה בבני המשפחה שלך *
עזרה וציוד כדי לחיות בנוחות בבית במידת האפשר *
עזרה כדי לענות על הצרכים הרוחניים, הדתיים או *
התרבותיים שלך
ביקורים סדירים של עובדי בריאות וספקי טיפול *
אחרים

אם תבחר בטיפול פליאטיבי, אתה יכול לדבר על הצרכים
האישיים שלך, לשאול כל שאלה ולבקש כל בקשה, כך
.שיהיה לך את הטיפול הטוב ביותר האפשרי

בעת שימוש בטיפול פליאטיבי, האדם עם המחלה
.ומשפחתו הם תמיד בשליטה על ההחלטות לגבי בריאותו
טיפול רפואי ושלומו

טיפול פליאטיבי אין פירושו הסוף

אפשר להשתמש בטיפול פליאטיבי בכל עת בתקופת
המחלה שלך, הטיפול אינו רק לאנשים הקרובים לסוף
החיים. שימוש בטיפול פליאטיבי לא אומר שאין תקווה,
שוויתרת או שלמשפחות שלכם לא איכפת. אתה יכול
.להמשיך בטיפול ובאותו הזמן לקבל טיפול פליאטיבי

ייתכן שתוכל להשתמש בטיפולים משלימים או ברפואה
.מסורתית

?מי מספק טיפול פליאטיבי

טיפול פליאטיבי יכול להינתן על ידי הרופא שלך, רופאים
מומחים ואחיות, פיזיותרפיסטים, יועצים דתיים או רוחניים
.ואחרים

?היכן אני יכול לקבל טיפול

בהתאם לצרכים שלך וגורמים אחרים, ייתכן שתקבל טיפול
בבית, בבית חולים או בהוספיס, או מתקן טיפולי אחר.
טיפול בבית חולים או בהוספיס הוא בדרך כלל לזמן קצר
לטיפול בתסמינים והכאב שלך, כך שתוכל לחזור הביתה
.אם ניתן

?האם עלי לשלם

רוב השירותים הם ללא תשלום, אך ייתכן שיש כמה עלויות
עבור ציוד או תרופות. שאל את אנשי השירות המקומי שלך
.כדי לוודא אם יש עלויות

?מה בקשר למשפחה שלי

טיפול פליאטיבי מסייע גם למשפחה שלך משום שהם
:מטפלים בך. זה עשוי לכלול
סיוע עם רופאים ופגישות אחרות *
סיוע כדי לוודא שיש לך את התרופה הנכונה *
והטיפול הנכון
תמיכה כדי לענות על הצרכים שלהם *
הפסקה מהטיפול *
סיוע באירגון תמיכה כספית ומשפטית *
תמיכה וייעוץ לאחר שעות העבודה *

?מה אם אני צריך לדבר בשפה אחרת

אם אתה מרגיש נוח יותר לדבר בשפה שלך, ידע את
שירותי הטיפול הפליאטיבי. רובם יכולים לארגן מתורגמן
.בחינם

Donate